Regulamin

 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ ALIHURT

I Postanowienia ogólne

Administratorem hurtowni dostępnej pod adresem https://alihurt.pl/ jest Joanna Białas, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAŁOPOLSKIE CENTRUM DORADZTWA JOANNA BIAŁAS z siedzibą w Chrzanowie, pod adresem: ul. Oświęcimska 36, 32-500 Chrzanów, NIP 634-230-33-56, REGON 276243071, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Przedmiotem działalności hurtowni alihurt.pl jest sprzedaż hurtowa towarów dostępnych na stronie za pośrednictwem sieci Internet.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin

HURTOWNIA – hurtownia internetowa dostępna pod adresem alihurt.pl

SPRZEDAWCA –  Joanna Białas, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAŁOPOLSKIE CENTRUM DORADZTWA JOANNA BIAŁAS z siedzibą w Chrzanowie, pod adresem: ul. Oświęcimska 36, 32-500 Chrzanów, NIP 634-230-33-56, REGON 276243071, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem hurtowni internetowej alihurt.pl.

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem hurtowni internetowej alihurt.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w hurtowni internetowej alihurt.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w hurtowni internetowej alihurt.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem hurtowni internetowej.

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem hurtowni internetowej.

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem hurtowni internetowej alihurt.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III Rejestracja

Rejestracja w hurtowni internetowej alihurt.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej hurtowni, podając w nim swoje prawdziwe dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

Nazwę użytkownika
Imię
Nazwisko
Pełną nazwę firmy
NIP
Numer Telefonu komórkowego
E-mail
Hasło/potwierdź hasło

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym hurtowni.

IV Zamówienia

Klient może składać zamówienia w hurtowni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową alihurt.pl

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w hurtowni alihurt.pl Klient nie ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem hurtowni internetowego bez uprzedniej rejestracji.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

„Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte.  Zamówienia są potwierdzane drogą e-mailową. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

V Sposób płatności

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych alihurt.pl są cenami netto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru.

płatność gotówką – przy odbiorze

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

Nie zawsze dostępne są wszystkie formy płatności, a ceny dostawy mogą być różne w zależności od magazynu, z którego będzie wysyłany towar.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.)

VII Reklamacje

Hurtownia jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ponieważ towar zakupiony za pośrednictwem serwisu alihurt.pl jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży, Hurtownia ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi do 30 dni od daty zakupu towaru.

Reklamacje, należy przesyłać na adres siedziby firmy: 40-093 Katowice, ul. Słowackiego 16 z dołączonym opisem usterki oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Hurtownia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII Postanowienia końcowe

Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę hurtowni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej hurtowni internetowej alihurt.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Nazwa hurtowni internetowej alihurt.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela hurtowni jest zabronione.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 roku.